Årsmötesprotokoll 2016-04-02

Protokoll  fört vid  Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubbens

Årsmöte 20160402 

§1. Justering av röstlängden.

6 st + Helena Ahlgren


§2. Val av ordförande för mötet.

Valdes sittande Håkan B


§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Valdes sittande Magdalena L


§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

Valdes Anita Berglind samt Pia Martikainen


§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

Bifalles Helena Ahlgren (som nu betalat medl.avgift )


§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Frågan med Ja besvarad


§7. Fastställande av dagordningen.

Dagordning faställs


§8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Bo Olsson redogjorde för ekonomin och Håkan B för det övriga


§9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Godkänns och lades till handlingarna


§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.


A.Verksamhetsberättelse 2015

Godkänns och lades till handlingarna


§11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifalles


A.Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Godkännes


B.Godkännande av styrelsens förslag till rambudget.

Godkännes


C.Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Oförändrad avgift dvs 200:- huvudmedlem ,100:- fam. Medlem samt 100:- för 1a året inbetalt av uppfödare.


§12. A.   Val av Ordförande för ett år.

Valdes Pia Martikainen


B.   Val av  ordinarie ledamöter för ett/två år.

Ord. Ledamot Jan Wallin              2 år   omval

Ord. Ledamot Helena Ahlgren    1 år   nyval

Ord. Ledamot Bo Olsson               2 år   omval


C.   Val av två stycken suppleanter för ett/två år, samt beslut om deras  tjänstgöringsordning.

MajGun Berntsson                         1 år kvar

Cissi Holmgren                               2 år nyval


§13.A. Val av två revisorer varav en på två år.

Lars Ahlgren                                     1 år kvar

Håkan Berglind                                2 år nyval


B.  Val av två revisor suppleanter på ett år.

Anita Berglind                                  2 år nyval


§14.A.  Val av valberedning.

Sammankallande på ett år. 

Magdalena Lindberg    1 år

Samt två stycken på två år.

Håkan Berglind             2 år


§15. Val av ledamot till SSDV (En representant per påbörjat 50 tal medlemmar i klubben)

Valdes Jan Wallin


§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15.

12-15 justeras omedelbart


§17.Avelsrådens rapport.

Inget att rapportera


§18. RAS

Uppdras till styrelsen att reviderar och uppdatera RAS tillsammans med avelsråden.


§19. Motion.

1 inkommen motion , se bilaga .

Motionen bifalles ej av Årsmötet


§20. Skrivelser.

Inga inkomna skrivelser


§21. Övriga ärenden

Magdalena informerar att Skånska Jakt o Fiskemässan ”Bosjökloster”

dessvärre är inställd i år pga konkurrerande Mässa /Elmia vid samma datum.


§22. Mötets avslutande.

Håkan B avslutar mötet och önskar Nya styrelsen lycka till


Vid tangentbordet


Magdalena Lindberg


Justeras :


Pia Martikainen           Anita Berglind


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben