Årsmöteprotokoll 2015

 

Fört vid Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubbens

Årsmöte 20150315  telefonmöte

§1. Justering av röstlängden.

8  st närvarande medlemmar

§2. Val av ordförande för mötet.

Valdes Håkan Berglind

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Magdalena Lindberg

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

Valdes Helena Ahlgren och Eva Nihlen

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

Inga närvarande icke medlemmar

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Frågan blev med Ja besvarad

§7. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes

§8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Årsbalans och resultat redovisades av Bo Olsson

Avelsrådsrapport redovisades av Håkan Berglind

Revisorernas berättelse av Håkan Berglind

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställds och godkännes

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

Verksamhetsberättelse 2014

Föredrogs av Håkan Berglind

§11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

A.Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen togs i sin helhet.

B.Godkännande av styrelsens förslag till rambudget.

Godkännes med justering -1000:-

C.Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Mötet beslutar om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår 2015.

§12. A.   Val av Ordförande för ett år.

Valdes ; Håkan Berglind omval 1 år

B.   Val av  ordinarie ledamöter för ett/två år.

Valdes ;

Ordinarie ledamot ;Magdalena Lindberg 1 år omval /sekr

Ordinarie ledamot ;Bo Olsson   1 år kvar/kassör

Ordinarie ledamot ; Eva Nihlen 1 år kvar/vice ordf


Val av två stycken suppleanter för ett/två år, samt beslut om deras  tjänstgöringsordning.

D.Valdes;

Maj-Gun Bermntssonomval 2 år /tjgr 1

Jan Wallinnyval  1 år

.

§13.A. Val av två revisorer varav en på två år.

Valdes ;

Revisors suppleant ; Gunilla Löwkrantz Park omval 1 år

             Lars Ahlgren nyval 2 år

B.  Val av revisor suppleanter på ett år.

Valdes;

Revisors suppleant ; Anita Karlsson  omval 1 år

            Helena Ahlgren nyval  2 år

§14.A.  Val av valberedning.

Sammankallande på ett år. 

Valdes ;Birgitta Wall omval 1 år

Samt en stycken på två år.

Valdes ;

Tomas Eklöf 1 år kvar

Kenneth Berntsson nyval 2 år

§15. Val av ledamot till SSDV (En representant per påbörjat 50 tal medlemmar i klubben)

Valdes ; Tomas Eklöf

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15.

Justeras omedelbart

§17.Avelsrådens rapport.

3 kullar med 33 st valpat är födda 2014


§18. RAS

RAS revidering ska påbörjas under 2015 och vara klart till 2016

Årsmötet uppdrar till styrelsen att arbeta med RAS

§19. Motioner.

Inga inkomna motioner

§20. Skrivelser.

Inga inkomna skrivelser

§21. Övriga ärenden

Inga anmälda ärenden

§22. Mötets avslutande.

Mötesordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.


JusterasDatum ………………………………….


……………………………………………………..………………………………………………..

Helena Ahlgren justerareEva Nihlen justerare


………………………………………………………

Magdalena Lindberg mötessekr.webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben