Styrelseprotokoll 2018-06-04

Styrelseprotokoll  2018-06-04


Närvarande : Pernilla Olsson, Glenn Raymond, Bo Olsson, Pia Martikainen

Frånvaro :  Jan Wallin, Lars Liss Daniels


1.Mötet öppnades


2.Dagordningen fastställdes med tillägg BSI info under Inkomna skrivelser.


3.Val av justeringsman blev Glenn Raymond


4.Föregående mötesprotokoll

•Nytt mässmaterial: Pernilla har samlat ihop text men behöver bilder på griffoner i olika situationer.

•Uppdatera hemsidan: Glenn har städat hemsidan och ändrat ordningen. Glenn blev utsedd av styrelsen att vara webbansvarig.

•Pia skulle undersöka om det gick att arrangera i klubbens regi, en hägnträff för medlemmarnas hundar samt ett BPH i samband med detta, men inte fått tag i någon ansvarig.

•Vi skulle fråga uppfödarna vad de vill ha ut av ett anlagstest i vildsvinshägn. Arbetet pågår.


5.Ekonomi, kassörens rapport samt rapport om gdpr.

Vi har idag 14 medlemmar och 6 familjemedlemmar.

Vi har 23 675kr och 17 öre. Bosse ska kontrollera vad Swich kostar för en ideell förening.

GPDR – se bilaga om vår beslutade sekretesspolicy.


6.Inkomna skrivelser

•Gdpr 7 info fråm SSVD

•Protokoll från ssdv 17 april, gicks igenom.

Dessutom är målet från SSVD att tre ekipage från var rasklubb ska delta i deras KM i Viltspår.

•Info om BSI från SKK.


7.Avsända skrivelser: noll


8.Kommande aktiviteter: 

* Masdunga ( vid Ulricehamn) 8 juli mellan 9-15. Alla som kan delta i detta kan anmäla sig till Pia.

* Bosjökloster Skånska Jakt och Fiskemässa 25

      och 26 augusti är samtidigt som Ellinge Game Fair 2018.

Pernilla undersöker om intresse finns hos rasrepresentanter för att stå på båda mässorna  eller om vi ska välja en av dem. I så fall tar Pernilla kontakt med den/de utsedda mässorna för att visa intresse.


9.  Genomförda aktiviteter

Tullgarn.  Det var mycket besök i rasmontern. Kul med stort intresse. Stort Tack till alla som var med i rasmontern. Det är guld värt att så många deltog!


10.Övriga frågor

*Jaktprovsansvarig. Vi ska fråga Anders Schönborg om han är intresserad av att vara jaktprovansvarig.

•Vi i styrelse som är intresserade av att vara ras-ambassadörer, ska   

maila in till Glenn, en beskrivning av vilken miljö just din hund lever i. Detta lägger Glenn upp på hemsidan, så att det är möjligt att besöka en hund som inte lever i uppfödarmiljö.


11.Nästa möte 30 juli 19:30.


12.Mötet avslutas


…………………………………………………………………………………………………

ProtokollförareJusterare

…………………………………………………

Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben