Styrelseprotokoll 2018-02-13

Styrelsemöte, telemöte:  2018-02-13Närvarande : Bo Olsson, Pia Martikainen,  Jan Wallin, Pernilla Olsson

Anmält frånvaro :  Lars Liss Daniels

1.Ordförande öppnade mötet.

2.Dagordningen fastställdes

3.Val av justeringsman: Bo Olsson

4.Föregående mötesprotokoll.

•Vi fortsätter att utreda vad nya datalagen innebär för vår klubb.

•När det gäller nytt mässmaterial, så skickar Pia den lilla foldern till Pernilla som går igenom materialet och försöker ev uppdatera vissa uppgifter.

•RAS är ännu inte uppdaterat hos SKK.

•Vi vet ej heller ännu vilka raser det gäller där SKK har fel uppgifter gällande inavelsgrad.


5.Ekonomi, kassörens rapport

Dagens datum: 24 025:17 kr

6.Inkomna skrivelser:

•SKK efterlyser vår in anmälan om hur många medlemmar klubben har. Pernilla rapporterade in uppgifterna, under mötets gång, till SKK.

•SSVD har skickat ut hur många delegater man kan skicka till deras årsmöte 22 april, baserat på klubbarnas medlemsantal. Vi kan skicka 1 delegat. Pia svarar SSVD efter vårt årsmöte.

•Vi har fått in SSVD styrelseprotokoll 9 januari.

•Inbjudan till Jakthundens Dag 22 april Åkulla i Varberg.

•Inbjudan till Mastdungadagen 8 juli.

•Intresseförfrågan från Titti Eriksson om vi vill ha del av tält på Tullgarn.


7.Avsända skrivelser: Pia har svarat Titti Eriksson att vi är intresserade av en tältandel på Tullgarn.

8.Kommande aktiviteter

•Tullgarn 25-27 maj

•Årsmötet

•Håkan och Anita Berglind har skickat ut info om en fortsättningskurs med Peter Dogwork 30 juni o 1 juli.

9.Genomförda aktiviteter: Intet

10.Rapport från SSDV via Jan Wallin.

•Senaste datum för att skicka in motion till deras årsmöte, är den 19 mars.

•Årsmöte för SSVD är 22 april

•KM i Viltspår den 12 augusti.

11.Årsmötet: Pernilla gör en likadan dagordning som fjolårets. Skickar ut den tillsammans med alla årsmöteshandlingar, som granskas av ordförande och justeringsman.

12.Övriga frågor:

* Pia konstaterade att uppgifterna om styrelsen, på hemsidan, är inte uppdaterad. Detta åtgärdar vi efter årsmötet.

13.Nästa möte: Konstituerande möte efter årsmötet som är 18/3.

14.Mötet avslutas


…………………………………………………………………………………………………

Protokollförare Pernilla OlssonJusterare Bo Olsson


…………………………………………………

Ordförande Pia Martikainen


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben