Styrelse protokoll 2018-05-07


Styrelsemöte 2018-05-07


Närvarande : Jan Wallin, Pia Martikainen, Pernilla Olsson, Glenn Raymond, Lars Liss-

Daniels och Bo Olsson


1. Ordförande Pia, öppnade mötet.


2. Dagordningen fastställdes med ändringen att uppdateringen av

hemsidan som i dagordningen stod under punkt 4, föregående

protokoll läggs som punkt nr 11.


3. Val av justeringsman gjordes: Glenn Raymond.


4. Föregående mötesprotokoll

• Nytt mässmaterial : Är fortfarande under lupp.

• SKK har under en längre tid påvisat på sin hemsida att de haft fel

inavelsgrad för vissa raser, men inte skrivit ut vilka raser. Den

texten har nu försvunnit från deras hemsida och därmed utgår vi

från att deras avelsuppgifter nu är korrekt.

• GDPR checklista.


1. Inventerat

2. Rensat och kastat

3. Skrivit registerförteckningar *

4. Åtgärdat eventuella IT-tekniska brister

5. Skrivit rutiner för hantering av ”ostrukturerat material”


Än så länge har Bo inventerat vilka personuppgifter vi har samt

rensat och kastat sådant vi inte behöver ha kvar.

De registerförteckningar vi behöver är troligen ett

medlemsregister med namn, adress och hundens namn. Ett

register för vem som betalat in pengar till kassan. Ett eventregister

med deltagare. På hemsidan kommer styrelsemedlemmarnas

kontaktuppgifter finnas. Bo Olsson har befintliga register i en

dator som har bra virusprogram och trygga brandväggar. Det

föreslogs att man godkänner denna personuppgiftshantering, när

man betalar medlemsavgiften.

Bo och Pia tittar vidare på vad som måste göras mer.


* På förra mötet bestämde vi att fler skulle kunna uttala sig om vad ett

anlagstest i hägn ska innehålla, genom att lägga ut förfrågan på hemsidan. I

befintligt anlagstest blir hunden antingen godkänd eller ej godkänd. Vi

bestämde att vi istället frågar uppfödarna vilka egenskaper man vill ha

beskrivet i ett anlagstest.


5. Ekonomi, kassörens rapport

Saldo är 22 975:17. I år har tolv medlemmar och 5 familjemedlemmar

betalat in medlemsavgift. Pernilla undrade om vi kanske skulle göra

utskick av inbetalningskort för att få in fler inbetalningar, men det har

gjorts tidigare utan bättre resultat. Glenn föreslog att mass-SMS kan

skickas ut som en påminnelse och med ev en möjlighet att swisha in

pengar till klubben. Bosse kommer undersöka vad swish kostar för en

ideell förening.


6. Inkomna skrivelser

• Ytterligare info om detaljer runt Tullgarn.

• SSVD skickade en förfrågan om vi hade någon som kunde sitta med

i SSVD:s valberedning. Vi har inte anmält någon till uppgiften.

• SKK har bjudit in till utbildning i föreningsteknik 5 maj.

• SKK har godkänt vår RAS men ej lagt ut den på hemsidan än.

• Anders Schönborg har erbjudit sig att vara viltsspårinstruktör åt

vår klubb.


7. Avsända skrivelser: inga förutom kommunikation när det gäller

Tullgarn.


8. Kommande aktiviteter

• Tullgarn 25-27 maj. 3 personer deltar på fredagen, 6 på lördagen

och 6 på söndagen.


9. Genomförda aktiviteter: Noll


10. Rapport från SSDV: Ingen rapport då Jan Wallin inte kunde delta på

förra mötet.


11. Hemsidan

Beslut fattades om att vi ska ha kvar hemsidan, men vi måste se över

den. Alla styrelsemedlemmar ser över den och skickar till Glenn vad

man tycker ska tas bort eller ändras, så diskuterar vi det på nästa

möte.


12. Övriga frågor

Frågan kom upp om hägnträffar. Diskussion fördes om att ev ha BPH

ihop med hägnträffar. Förslag om att klubben sponsrar

anmälningsavgift, men vi måste ta reda på kostnaderna först.

Diskussion om att återinföra ambassadörer i hela landet för

intressenter av vår ras.


13. Nästa möte 4 juni kl 19:30


14. Mötet avslutades.


......................................................... ......................................................

Protokollförare Justerare


.........................................................


Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben