Styrelse Protokoll 2018-01-09

  Styrelsemötesprotokoll:  2018-01-09


Närvarande : Pia Martikainen, Bo Olsson, Pernilla Olsson


Anmält frånvaro :  Jan Wallin, Lars Liss Daniels, Cissi Holmgren

1.Mötet öppnades av ordförande.

2.Dagordningen fastställdes.

3.Val av justeringsman: Bo Olsson

4.Föregående mötesprotokoll

•Pia har kollat vad som finns på usb minnet. Behöver nya bilder och uppdatera tex antal hundar osv. Det finns inget användbart på usb minnet, vid förnyelse av mäss-material.


5.Ekonomi. Kassör Bosse redovisade en ekonomisk rapport. Bl a Har vi 25 075:17 i kassan. Fjoråret har ett resultat på plus 4556:50.

6.Inkomna skrivelser:

* SSVD har skickat information om den nya lagen om datainspektion. Berör alla klubbar som hanterar uppgifter som faller under   personuppgiftslagen. 


7.Avsända skrivelser: Pia har skickat en reviderad RAS till Anders Wideson på SSVD.

8.Kommande aktiviteter

•Tullgarn 25-27 maj. OBS ingen utställning kommer hållas.

•Årsmötet

9.Genomförda aktiviteter. Intet.

10.Rapport från SSDV:s styrelseprotokoll 28/11.

•Nästa styrelsemöte 9/1. Därför deltog inte Jan Wallin i vår klubbs möte eftersom vi har styrelsemöte samma dag.

* Årsmötet hålls den 22 april i Örebro.

* SSVD kommer att ha KM i Viltspår 12/8-2018


11.Årsmötet  för GfdB bestämdes till 18/3 kl 15:00

Inför nästa styrelsemöte:

            * Pia skriver verksamhetsberättelse för 2017.

•Pernilla skriver verksamhetsplan för 2018, samt dagordningen till årsmötet.

•Pia ansvarar för inbjudan till årsmötet på hemsidan.

•Jan Wallin ansvarar för att boka gruppsamtal via SSVD, inför

årsmötet då vi förhoppningsvis blir mer än fem personer.


12.Övriga frågor

•Vi bordlade frågan om nya datalagen som börjar gälla 1 maj i år.

Vi måste läsa in oss på frågan. Finns info på SKK:s hemsida.

•Det finns fel uppgifter hos SKK vad gäller inavelsgrad hos vissa raser.  Ännu vet vi inte vilka raser det gäller. Vi avvaktar med att göra nytt mässmaterial tills SKK har löst problemet.


13.Nästa möte är den 13 februari kl 19:30.

14.Mötet avslutades.


…………………………………………………………………………………………………

Protokollförare Pernilla Olsson                     Justerare Bo Olsson


…………………………………………………

Ordförande Pia Martikainen


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben