Styrelse protokoll 2017-03-21

Styrelseprotokoll

Telemöte:  20170321 kl 19.30


Närvarande : Pia Martikainen ,Bo Olsson, Jan Wallin, Lars Liss-Daniels, Pernilla Olsson


1.Mötet öppnades av ordförande Pia Martikainen


2.Dagordningen godkändes och fastställdes


3.Till justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet, utsågs Jan Wallin.


4.Föregående mötesprotokoll godkändes.


5.Ekonomi , kassörens rapport. Klubben består av 26 huvudmedlemmar samt 4 familjemedlemmar.  Tillgångarna är 23 231kr och 17 öre. Bo Olsson.

6.A.Inkomna skrivelser                                                                                                     1.SSVD:s beslut av ett diciplinärende.                                                                  2)Dessutom en påminnelse av SSVD om att vi som klubb ska lämna in uppgifter om verksamhetsplan för året samt inavelstrenden förrasen.                 3) Inbjudan till avelskonferens i SKK:s avelskommitté.

6B. Avsända skrivelser: RAS beskrivelse är skickad till SSVD

7.A.Kommandeaktiviteter:                                                                                                    Elmia Game Fair 25-27 maj.Ev kurs i juli med Peter Eriksson Dogworks   15,16/7. Pia undersöker hur stort underlag som behövs för att genomföra kursen. Kursen är i första hand för GfdB, i andra hand för andra raser.

Svar till Peter, om intresse finns eller inte, måste ske innan 15 april.

Hägnträff i Hållnäs 13maj.

Skånska Jakt ocFiskemässanBosjökloster 26,27 augusti. 

7B. Genomförda aktiviteter:   

Årsmöte för GfdB hölls mars.

Deltagit i ett förberedelsemöte 20 mars, inför Skånska Jakt och Fiskemässan Bosjökloster

8.Rapport SSDV – styrelsens representant Jan W

SSVD kommer hålla SM i Viltspår 20 juli. Anmälan ska ske 14 dagar innan.

9.På vår Hemsida bör vi ha foto på oss, styrelsemedlemmar, samt namn, mailadress och telefonnummer. Pia sammanställer och skickar till Birgitta Wall som utför.

10.Övriga frågor: För info finns en väldigt fin Jakt och Fiskemässa i Norge, Elverum den 13,14 augusti

11.Nästa möte: 9 maj

12.Mötet avslutades av ordförande 


 

webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben