Styrelse protokoll 2017-02-08

Mötesprotokoll

Telemöte: 20170208 kl 19.30Närvarande : Pia, Bosse, Janne, Cissi, Helena


Anmält frånvaro :  MajGun§1.Mötet öppnas2.Fastställande av Dagordningen3.Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet

Cissi


4.Föregående mötesprotokoll

Genomgång vid nästa möte. Då protokollet ej är signerat av alla.

Alla


5.Ekonomi , kassörens rapport November:1 medlemsavg inbet

December:1 medlemsavg för 2016+2017 inbet + 1 medlemsavg för 2017

19 168,67 på kontot per den 161231Januari: inbet 715:-, 5 medlemmar betalt medlems avg för 2017 1 febr-8 febr: 1 medlemsavg för 2017 inbet

Kontoställning i dag: 19 418,67

Kommande utgifter: 2 400:- för de 24 medlemmar som vi haft 2016.

Bo Olsson

6AInkomna skrivelser- protokoll ssdv

Via mail: SSDV styrelseprotokoll med datum för ”att göra lista” inför SSDV:s årsmöte.

Mötesprotokoll från telefonmötet om RAS dokumentet.

Saknar protokoll från SKK!

1 kritiklapp inkommen. Var finns övriga?

6BAvsända skrivelser

Endast inom styrelsen och avelsrådet.

7Ordförande

Inget att rapporteraPia

8AGenomförda aktiviteter

RAS uppdatering telefonmöte

Vår RAS beskrivning skall, när den är helt klar, skickas till SSDV:s Avels kommitté.

Uppföljningsmöte 170221 kl:19,30, telefonmöte.

8BKommande aktiviteter

RAS Uppföljningsmöte 170221 kl:19,30, telefonmöte.

Årsmöte 170319 kl: 15,00

9Hemsidan

Foto av styrelseledamöter saknas!! Skickas till Birgitta Wall.

10Årsmöte

Kallelsen till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda 3 v före Årsmötet.

Förslag på datum för Årsmötet: 170319 kl:15,00

Kallelse skickas via mail till alla medlemmar som lämnat mailadress. Utlyses på hemsidan och som ett evenemang på Facebook sidan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 170301.

Valberedningen skall utse en oberoende Årsmötesordförande.

Pia har mailat ut årsmöteshandlingarna till styrelsemedlemmarna för påseende. Disk om ev ändringar.


11Övriga frågor

Elmia 25/5 2017. Rasmonter? Utställning? Bosjökloster, Jakt- och Fiskemässa 26-27 augusti 2017. Rasmonter? Utställning?

Ellinge slott?

Janne kollar med SSDV vad som gäller.12Nästa möte

Om inga motioner inkommit blir nästa möte Årsmötet.

Extra styrelsemöte om det inkommer några motioner

13Mötet avslutas


Helena AhlgrenCiss Holmgren

…………………………………………………………………………………………………

Protokollförare Helena AhlgrenJusterare Cissi Holmgren


Pia Martikainen

…………………………………………………

Ordförande Pia Martikainen
webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben