Styrelse protokoll 2016-09-29


 

Dagordning Telemöte: 20160929 kl 19.30


Närvarande :Pia , Bosse, Janne, Helena

Anmält frånvaro : Cissi, MajGun1.Mötet öppnas av Pia

2.Fastställande av Dagordningen

Godkännes av Alla

3.Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet Janne.


Beslutat att Helena skickar protokollet till aktuell justerare som sedan skickar vidare till Pia för underskrift. Pia skickar efter underskrift, protokollet till Birgitta för publicering på hemsidan samt till Helena för arkivering


4.Föregående mötesprotokoll

Inget att justera


5.Ekonomi , kassörens rapport

2 nya medlemmar efter hägnträffen.

Dagens kontoställning: 24 418:67.

Räkning för hägnträff samt för omkostnader för Elmia (Bo Olsson)

utställningen på Ellinge kommer.

Återbetalning 100:-/hund för medlemmarna i hägnbidrag = 600:- kommer att ske.


6A Inkomna skrivelser


6B Avsända skrivelser

Enkät från Elmia /Ellinge som Helena svarat på


7Ordförande

Inget att rapportera Pia


8A Genomförda aktiviteter

Hägnträff: Väldigt uppskattat! Allt fungerade bra. Väl organiserat , god mat serverades.

Pia lägger ut en liten sammanfattning om dagarna på hemsidan och i Facebook gruppen.


8B Kommande aktiviteter

Ny hägnträff skall planeras in längre fram. Förslag att även ordna en bph-test som en aktivitet.

Uppmaning till alla att fylla i drevblanketten!! Blanketten skall läggas ut som en länk på hemsidan.


9Hemsidan

Siste man att signera mötesprotokollet skickar kopia till Birgitta för publicering på hemsidan samt till Helena för arkivering.

Be Birgitta lägga upp Drevblanketten som en

nedladdningsbar fil på hemsidan med en uppmaning till alla att fylla i den och skicka in.

Klubbens ordförande skall överta hemsidan från Håkan, föregående ordförande, som stått för denna privat. Bosse pratar med Håkan och återkommer.


10 Övriga frågor

Birgitta Wall föreslagit att vi skall skicka ut ett välkomstbrev till nya medlemmar.

Pia lägger ut en blänkare på hemsida och i FBgruppen om att vi håller på att uppdatera medlemsregistret och önskar att alla medlemmar uppdaterar sin e-post adress till Bosse.

Banken: Håkan står fortfarande kvar. Bosse kontaktar banken för ändring. 

Alla funderar till nästa möte över vad vi skall ha med i Verksamhetsberättelsen mm till årsmötet.

Janne rapporterar från SsDv:

Verksamhetskalender varit upp till diskussion. En ansvarig i varje rasklubb skall utses. Skrivelsen gällande Plotthunden är nedlagd. Disk oseriösa

valpköpare. Nytt dokument gällande rådjursrenhet. Uppmaning till alla att göra anlagstest och jaktprov innan hunden används i avel. Även dokumentation av drevtider och bphtest (kostnad ca 200:-/hund) förordas.

Övrig disk: Hur skall vi uppmuntra dokumentation av hundrasen?, Vilken dokumentation skall man kräva av en avelshund?, Vilka hundar skall varamed i avelsarbetet?, Få till stånd ett telefonmöte med styrelsen och samtliga svenska uppfödare av rasen för fortsatt disk.


11Nästa möte

22 november 2016. Kl 19,30

12Mötet avslutas


Pia Martikainen Fauve de Bretagne klubben.Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben