Styrelse protokoll 2016-06-14

Telemöte:  20160614kl 19.30

Närvarande :Pia M, Jan W, Helena A, Cissi, Bosse


Anmält frånvaro :  MajGun1.Mötet öppnas

Pia förklarar mötet öppet


2.Fastställande av Dagordningen

Dagordningen godkännes

Alla


3.Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet

Cissi


4.Föregående mötesprotokoll

Inga oklarheter.

Alla


5.Ekonomi , kassörens rapport

3800:- har betalts ut till Ssdv för 2015 års medlemmar.

500:- har kommit in för 5 st valpar fr Birgitta Wall

Saldo idag: 19 556:17

I dags läget är vi 16 st medlemmar och 7 st stödmedlemmar.

Bankfullmakten för Pia ännu inte klar.  Bo Olsson


6AInkomna skrivelser

Mail och telefon kontakt med representant för Elmia Game Fair Skåne på Ellinge Slott. Anmälan om plats i rasmonter insänd. Helena skickar ut till samtliga styrelsemedlemmar när mer info kommer. Magda L lovat hjälpa till med arrangemanget och att dra ihop hundar.

http://www.elmia.se/gamefair-skane/


6BAvsända skrivelser

Pia har haft kontakt med Skk och texten på deras hemsida är nu ändrad till ”Rasen lämpar sig för jakt på hare, räv och vildsvin”

Samtliga håller med om att Griffonen skall presenteras som en Allround hund.Pia


7Ordförande Inget att rapporteraPia


8Genomförda aktiviteter

Tullgarn

Pia återkommer med skriftlig rapport som kommer att läggas ut på hemsidan. Lördagen väldigt välbesökt i montern. Även besök av flera Griffon hundar. Under söndagen var det avsevärt färre besökare, detta gällde hela mässan


9Hemsidan

Mötesprotokollen skall skickas till Birgitta (info@ullisgarden.com)för publicering på hemsidan så snart de är justerade


Blänkare med påminnelse om att betala in medlemsavgiften skall även läggas ut på hemsidan


10Övriga frågor

Disk om att starta en Facebook grupp för att nå ut till medlemmarna och kanske locka fler nya medlemmar till klubben. Kontakt skall tagas med Magda om att ev få lägga upp träningstillfälle, medlemsavg påminnelse osv på FB gruppen ”Griffon Fauve de Bretagne-en härlig jakthund! ” alt  göra den till klubbens officiella Facebook grupp.

Tillägg 160616:

Cissi har kontaktat Magda som godkänt att vi anväder bef FB grupp.

Cissi har även blivit adm för denna grupp.

Disk gällande arrangerande av jaktprov/ vilthägnsträning mm.

Alla överens om att anmälan och inbetalning av aktuell avgift skall göras i förväg.

Ssdv:s mötesprotokoll kommer även fortsättningsvis att skickas ut till styrelsemedlemmarna. Dels för info och dels för att vi inte skall boka in arrangemang samtidigt som de gör.

 

Önskemål att Ssdv har en årskalender på sin hemsida där alla rasklubbar kan lägga in sina aktiviteter. Då minskas risken för krockar och de olika klubbarnas arrangemang når ut till fler. Janne tar upp detta på nästa Ssdv möte.11Nästa möte

2016-08-15  kl: 19,30

12 Mötet avslutas Pia avslutar mötet

Helena Ahlgren                                                        Cecilia Holmgren

…………………………………………………………………………………………………

ProtokollförareJusterare


Pia Martikainen

…………………………………………………

Orförandewebb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben