Styrelse protokoll 2015-12-16

Prottokoll telemöte 2015-12-16

Närvarande; Håkan Berglind,Bo Olsson,Jan Wallin, Maj-Gun Berndtsson.

Anmält frånvaro; Magdalena L, Karl-Henrik H, Ewa N

1:Mötet öppnas av Håkan B

2:  Fastställande av Dagordningen ,Fastställande av Dagordningen,

3:Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet Eftersom ord sekr ej närvarade valdes Bo O att föra protokoll, samt valdes Maj-Gun B till att justera protokollet

4:Föregående mötesprotokoll 20151005,  Lades förra protokollet till handlingarna

5: Ekonomi , Bo Olsson kassörens rapport, Oktober kassa 34,102,67 utgift Trycklogg till väst 656:- samt intäkt 1150:-.

Oktober utgång 34,596,67. November utgift 18,240,00 på 15Västar samt intäkt på 3687:-. Summa idag 20,043,67,

Medlemsantalet är 38 medlemmar 5 familjemedlemmar samt 18 valpar

6A: Inkomna skrivelser Motion från Tomas Eklöf gällande aveln på omeriterade hundar. Efter diskussion beslutades att sända denna motion till avelsrådet för utlåtande.

Denna skall därefter tas upp på årsmötet för behandling.

Samt en skrivelse till styrelsen som tyckte det var ett bra förslag i rätt riktning med hänsyn till SSDV-policy avseende vildsvinshund.

Ordförande skickar även denna till avelsrådet för utlåtande. Svar senast före nästa möte.

6B: Utgående skrivelser: Har skickats av Ordförande angående en rättelse i SKK beskrivning för GFDB. Denna har ej ännu besvarats.

7A: Kommande aktiviteter: Se under P. 8

1.Viltspårkurs Arboga datum senare ?

7B: Genomförda aktiviteter  Inga

8: Arbetsgrupp Drevjakt AGDR

Genomfört möte. Angående aktiviteter en spårkurs för max 10 hundar /kursplats. Kursplats er föreslås Arboga samt Eskilstuna.

Med start vecka 11 alt vecka 13 med 2-4 träffar kurs avslutas med anlagsprov. Föreslagen dag är söndagar.

Angående tiden skall detta beslutas på mötet i januari där kursledarna har bättre arbetsunderlag.

Samma gäller vid den årliga KM i spårprov där tiderna är föreslagna till 7-8/5 alt 14-15/5 2016

Ett datum skall fastställas, vid nästa möte

9:  Rapport SSDV – styrelsens representant

RAS (Rasavelsstrategi) godkänd för Slovensk Kopov. SSDV fått in en ny ras Griffon Bleu Garscogne tilldelad av SKK, SSDV söker kontakt med SKK, för att reda ut denna hunds tillhörighet.

6-8 hundar anmälda till drevprov, varav en Griffon Fauve.

Utställning skall anordnas på Tullgarn 2016. 2017 en officiell utställning på Elmia omkring den 25/5.

Frågan om angående försäkringsbolagens regler kring skyddsvästars, är upp till diskussion idag råder det osäkerhet för hundägare vad som gäller i respektive försäkringsbolagen.

En skriftlig förfrågan om kriterier runt skyddsvästarna ska färdig ställas och sändas bolagen.

SSDV;s nästa mötes datum20160126

10: RAS Ras Specifika Avelsstrategier , Bör startas upp av Magda L Birgitta W samt  Anita B

11: Profilväst Alla är levererade och kunderna är nöjda.

12: Hemsidan ,Medlemmarna bör bli mer aktiva med att skicka in bilder

13: Övriga frågor, Inga

14: Nästa möte, Fastställdes till 2016-01-28 kl 19,30

15: Mötet avslutas , Avlutades mötet av ordförandenwebb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben