Styrelse protokoll 2015-06-15


Protokoll fört vid

Telemöte:  2015 06 15 kl 19.30


Närvarande : HB,KHH,JW,EN,ML,BO


Anmält frånvaro :  MGB


§1.Mötet öppnas

Håkan B öppnar mötet

Håkan B

2.Fastställande av Dagordningen

Dagordningen  fastställs av alla


3.Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet

Valdes Karl-Henrik H


4.Föregående mötesprotokoll

Gås igenom o lades till handlingarna


5.Ekonomi , kassörens rapport

19.874.17 i kassan , 32 medlemmarBo Olsson


6AInkomna skrivelser

Remiss från SSDV se bifogade filer fr SKK

ang etik vid jaktprov och träning .

Vi bifaller remissen utan anmärkning


6BUtgående skrivelser

Till Bassetklubben SBaK ang utbildning av viltspårdomare i deras regi.

Frågor om hur,var kollegium ang officiella spårprov


7AKommande aktiviteter

1.Viltspårprov  KM  Tyvärr inställt i år pga sjukdom

2.Viltspårkurs Arboga  datum senare Blir senare i höst

3.Bosjökloster 29+30/8 Vi är anmälda och monter bokad Rollups finns hos medlem  Eva N + Magda håller i detta och ordnar hundar


AG drevjakt


7BGenomförda aktiviteter

Elmia med Karl-Henrik som ansvarig , vi hade tyvärr bara hundar en dag. Material ;rasinfo att dela ut till intressenter saknades.

Styrelsen beslutaratt beställa Visitkort till att börja med .Tommy N gör ett förslag snarast som vi sen tar ett AU på.


8.Arbetsgrupp Drevjakt AGDR Inget att rapportera


9Rapport SSDV – styrelsens representant

Här kommer SSDV;s mötes datum fram till januari.

18/8, 29/9, 10/10,15/12 och den 26/1.


SSDV har beslutat att sponsra en start på jaktprov med 200:- för att öka antalet starter.


Plott vill öka ”löshundstiden ” till 6 tim. mot idag 4 tim. SSDV positiv till detta för alla SSDV’s raser.


Elmia 2017 blir det officiell utställning : ansvarig Eva Torftvit tar gärna emot förslag på domare snarast.


Säkerhetsvästar ;vilka godkänner Försäkringsbolagen ? Håkan B utsedd att undersöka detta.


Slovensk Kopov har beslutat att ; hundar ska genomgå BPH,hägnsläpp samt skogssläpp (avel)


4/7 har Almunge vildsvinshägn invigning  Håkan B är vår kontaktperson.10RAS Ras Specifika Avelsstrategier Bordlägges till nästa möte Magda,  Birgitta W och Håkan B.


11Hemsidan

ALLA ska skicka bild till webansvarig !

Styr beslutar att ; vi börjar med digital sign. på protokollen så de snabbare kommer ut på hemsidan.Sekr. skickar till webansvarig då det är signerat.Håkan


12 Profilväst Tracker Chevalier  Vi beslutar att tillhandahålla dessa för klubben.

Info kommer på hemsidan , samt mail till medlemmar om hur man beställer.

Håkan B Bo O

13Visitkort

Styrelsen beslutar att köpa visitkort Tommy N gör förslag sedan AU


14Nästa möte Den 20/8 kl 19.30


15Mötet avslutas

HB avslutar mötet och önskar trevlig sommar !


Magdalena Lindberg sekrKarl-Henrik Hasselgren

Magdalena Lindberg

ProtokollförareJusterare


Håkan Berglind


Ordförandewebb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben