Årsmötet Protokoll 2018-03-18

Årsmötesprotokoll: 2018-03-18 kl 15:00

 

Mötet öppnades av ordförande Pia Martikainen.

1.Justering av röstlängden. Röstlängden består av 7 st deltagande medlemmar. Pia Martikainen, Pernilla Olsson, Jan Wallin, Håkan Berglind, Bo Olsson, Anita Berglind samt Magdalena Lindberg.

 

2.Till ordförande för mötet valdes Håkan Berglind.

3.Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet är Pernilla Olsson.

4.Val av två justeringsmän blev Pia Martikainen och Magdalena Lindberg. De är tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet .

5.Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. Alla närvarande är medlemmar och därmed har alla yttranderätt.

6.Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

7.Dagordningen fastställdes och Håkan Berglind anmälde en fråga till punkten övriga frågor, gällande hemsidans vara eller icke vara.

8.Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse gjordes av Pernilla Olsson. Årsredovisning med balans- och resultatredovisning föredrogs av Bo Olsson, redogörelse för arbetet med avelsfrågor gjordes av Magdalena Lindberg. Revisorernas berättelse föredrogs av Håkan Lindberg.

9.Vi fastställde klubbens balans- och resultaträkning, samt beslutade om dess uppkomna vinst som ska stå kvar i kassan.

10.Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit

till styrelsen, gäller RAS beskrivningen som vi ännu inte fått

tillbaka från SKK. Se punkt 19.

11.Beslut togs om att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

12.Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a)Verksamhetsplan för kommande år lästes upp och godkändes.

b)Rambudget för kommande år lästes upp och godkändes.

c)Beslut om att medlemsavgifterna kvarstår, 200kr för huvudmedlem samt 100kr för familjemedlem.

d)Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer och övriga funktioner. Vi följer Skatteverkets riktlinjer.

 

13.Val till styrelsen:

a)Till ordförande för ett år valdes Pia Martikainen.

b)Ordinarie ledamöter för ett/två år

1 ledamot på två år: omval av Jan Wallin

1 ledamot två år: omval av Bo Olsson

1 år kvar: Pernilla Olsson.

c)Två stycken suppleanter för ett/två år, samt beslut om deras

tjänstgöringsgrad.

Till suppleant två år valdes Glenn Raymond

1 år kvar: Lars Liss-Daniels

14.Val av två revisorer varav en på två år samt

revisorssuppleanter.

a)Till revisor på två år valdes Keijo Törmänen.

1 år kvar: Lars Ahlgren

b)1 revisorssuppleanter på ett år: omval Anita Berglind

15.Val av valberedningen

a)Sammankallande på ett år: omval Håkan Berglind

b) 1 styck på två år 1 år kvar: Robert Lundborg

 

16.En representant på SSVD:s årsmöte per påbörjat 50-tal. Klubben valde Håkan Berglind som delegat.

17.Beslut togs om omedelbar justering av punkterna 13-15.

18.Avelsrådets rapport: se bilaga.

 

19.Rapport om RAS är insänd till SSVD som skickat tillbaka den till styrelsen med synpunkter. Därefter har styrelsen justerat RAS rapporten som godtagits av SSVD, som i sin tur skickat rapporten till SKK. Där ligger den ännu.

20.Inga inkomna Motioner.

21.Inga inkomna skrivelser

22.Övrigt. Eftersom avgiften för hemsidan har ökat från 387kr om året till 1000kr om året, så föreslår Håkan Berglind att denna fråga ska ges som ett uppdrag till styrelsen att ses över under året. Årsmötet gick på Håkans förslag.

23.Mötet avslutades av mötesordförande.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ _________________________________

Pernilla Olsson Håkan Berglind

Protokollförare Mötesordförande

 

 

 

 

 

_______________________________________ ________________________________

Pia Martikainen Magdalena Lindberg

Justerare Justerare.

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2017, Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Under året har det ordnats möjlighet för medlemmar att delat i en hägnträning på Hållnäshundskola 24-25 maj.

Vi har deltagit vid jaktmässorna Elmia, Bosjökloster, Mastdunga dagen samt en ny jaktmässa i Västervik.

I SSDV har vi haft en representation på årsmötet samt en ordinariestyrelse plats.

Det har hållits 5 antal ordinarie möten inget AU.

Vi har färdigställt RAS (Ras specifik Avels strategi) dokumentet och skickat det vidare till SSDV som godkänt den och skickat den vidare för godkännade till SKK.

Styrelsen har under året bestått av:

Pia Martikainen

Bo Olsson

Cissi Holmgren

Pernilla Olsson

Jan Wallin

Lars Liss-Daniels

 

JusterasDatum ………………………………….

 

……………………………………………………..………………………………………………..

 

 

Verksamhetsplan 2018 för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubbens

Hägnträning på två olika hägn.

Delta i Mässor för att informera om rasen.

Verka för att få hundar till start på drevprovet för vildsvin.

 

 

 

 

JusterasDatum ………………………………….

 

 

……………………………………………………..………………………………………………..

 

 

 

 

 

Budgetförslag för Griffon Fauve klubben för 2018

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter408000:-

Valpar151500:-

Klistermärke10 500:-

 

Summa: 10.000:-

 

Utgifter

Bankkonto 750:-

SSDV 3300:-

Hemsida 400:-

Hyra av stolar bord vid mässor2 st 1500:-

Förtäring vid föreningsaktiviterer 400:-

Förnya informationen för GFDB klubben vid mässor 650:-

Uppmuntra medlemmar att starta/testa

hundar i hägn/viltspår mm för 10 ekipage à 300:- 3000:-

 

Summa: 10.000:-

_____________________________________

Bo Olsson Kassören

Avelsrådsrapport 2017

Registrerade hundar + importer

Tikar 14 varav 2 importer

Hanar9

Totalt 23

 

 

Ulligårdens Boomerang S67853/2008

e. Clarion S20791/2008

u. Udine Des Cinq Sapins S28557/2005

Ulligårdens Dea SE40647/2011

e. Eagle SE12171/2010

u. Ulligårdens Adorable Ambra S18485/2006

SE22941/2017 Ulligårdens Joel

SE22942/2017 Ulligårdens Jerome

SE22943/2017 Ulligårdens Jane

SE22944/2017 Ulligårdens Jewel

SE22945/2017 Ulligårdens Jackpot

SE22946/2017 Ulligårdens Juliette

SE22947/2017 Ulligårdens Jitterbug

SE22948/2017 Ulligårdens Jersey Girl

SE22949/2017 Ulligårdens Joyful

2017-03-23Ulligårdens

Wall Birgitta

Gävle

 

Hovriket's Johnny Hallyday SE18294/2012

e. Eagle SE12171/2010

u. Breizh Des Cinq Sapins S58050/2007

Hovriket's Creme Caramel SE30180/2013

e. Vic Des Combes De Bancarel LOF6GFB68771651

u. Hovriket's Hennessy S58353/2009

SE33463/2017 Hovriket's Tulle Ajjacio

SE33464/2017 Hovriket's Troyes Arras

SE33465/2017 Hovriket's Tarbes Antony

SE33466/2017 Hovriket's Tassin Arles

SE33467/2017 Hovriket's Antibes Tulle

SE33468/2017 Hovriket's Anglet Toul

SE33469/2017 Hovriket's Albi Talence

2017-05-01Hovriket's

Lindberg Magdalena

Hörby

 

Hovriket's Calvadoz S58348/2009

e. Bourvil LOF6GFB77191777

u. Ukraine Des Cinq Sapins S31742/2005

Ulligårdens Candy SE39289/2010

e. Eagle SE12171/2010

u. Udine Des Cinq Sapins S28557/2005

SE37493/2017 Bocksjöns Brandy

SE37494/2017 Bocksjöns Bounty

SE37495/2017 Bocksjöns Bianca

SE37496/2017 Bocksjöns Bettan

SE37497/2017 Bocksjöns Bonnie

2017-05-10Bocksjöns

Malmgren Fredrik

Veddige

 

Helios Du Chemin D L'Epine LOF6GFB10223

e. Chambord Des Cinq Sapins LOF6GFB82022028

u. Ficelle LOF6GFB92502441

Julia Du Chemin D L'Epine LOF6GFB10853

e. Urleur Du Chemin D L'Epine LOFGFB67311672

u. Hurleuse Du Chemin D L'Epine LOF6GF102022646

SE44781/2017 Polo De La Hache De Vaa

 

2016-04-26

Cherain Fabrice

Belgien

 

Titan Du Chemin De L 'Epine LOF6GFB62771535

e. Melodieux Du Chemin De L 'Epine LOF6GFB3815/897

u. Roxane Du Chemin De L 'Epine LOF6GFB53781138

Coquine Diaouled Rouz LOF6GFB82512145

e. Sympa Du Chemin De L 'Epine LOF6GFB58661370

u. Verone Diaouled Rouz LOF6GFB70021913

SE44646/2017 Elsa Du Chemin De L'Epine

 

2009-06-09

Trecherel Rene

Frankrike

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

Inavelsgrad 6,3 % 0 % 0 % 0,6 % 1,5 % 3,5 % 0 % 2,5 % 3,6 % -

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

 

 

 

 

 

 

webb@griffonfauve.se

 

Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben