Årsmötet 2017

 

Mötesprotokoll för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubbens

Årsmöte 2017 telefonmöte kl 15:00

Mötets öppnande

§1. Justering av röstlängden. Närvarande: Pia Martikainen, Bo Olsson, Cissi Holmgren, Helena Ahlgren, Pernilla Olsson, Lars Liss-Daniels, Jan Wallin, Håkan Berglin, Anita Berglin. Ann-Catrin Bengtsson.

§2. Val av ordförande för årsmötet. Val: Pia Martikainen

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. Val: Helena Ahlgren

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. Val: Håkan Berglin, Anita Berglin

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. Alla närvarande är medlemmar.

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Svar JA

§7. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor. Två frågor anmälda .

1.Fråga om det är godkänt att ha årsmöte via telefonmöte. Denna fråga besvaras med att det är OK och godkänt att man har årsmöte via telefonmöte.

2.Inkommen kursförfrågan. Denna kommer att disk och fattas beslut om vid nästkommande styrelsemöte.

§8. Föredragning av styrelsens verksamhets berättelse och årsredovisning med balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. Se bif verksamhetsberättelse

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. Genomgås och föreläses av Bo Olsson . Revisorerna önskar kopia på justerade styrelsemötesprotokoll tillsammans med att de får bokföringen tillsänd sig inför nästa år.

Balans och resultatrapport faställes enhälligt.

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. Reviderad RAS beskrivning insänd

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Bifalles

§12.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

-Verksamhetsplan för kommande år: Godkännes

-Rambudget för kommande år : Budgetförslag för 2017 godkännes

-Medlemsavgifter : Oförändrad medlemsavgift 2017

-Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, och övriga funktionärer : Klubben följer skatteverkets regler.

§13. A.Val av Ordförande för ett år. Omval: Pia Martikainen, 1år

B.Val av ordinarie ledamöter för ett/två år.

Nyval: Pernilla Olsson, 2 år

1 år kvar: Jan Wallin och Bo Olsson

C.Val av två stycken suppleanter för ett/två år, samt beslut om deras tjänstgöringsordning. Nyval: Lars Liss-Daniels, 2 år. 1 år kvar: Cissi Holmgren

§14. A.Val av två revisorer varav en på två år. Omval: Lars Ahlgren, 2 år.

1 år kvar: Håkan Berglind

B.Val av två revisor suppleanter på ett år. Anita Berglind 1 år kvar

§15. A. Val av valberedning.

Sammankallande på ett år. Nyval sammankallande: Håkan Berglind

Samt två stycken på två år. Nyval: Robert Lundborg, 2 år, Håkan Berglind 1 år kvar

§16. Val av delegat till SSDV (En representant per påbörjat 50 tal medlemmar i klubben) Nyval: Håkan Berglind

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. Bifalles

§18. Avelsrådens rapport. Inget att tillägga

§19. RAS Insänd till SSDV för granskning. Årsmötet ger styrelsen uppdraget att åtgärda ev revideringar efter SSDV:s granskning.

§20. Motion. Inga inkomna

§21. Skrivelser. Inga inkomna

§22. Övriga ärenden Inga ärende insända innan mötet

§23.

Mötets avslutande.

Justeras

Datum:

Underskrift

Datum:

 

Underskrift:

Datum:

 

Underskrift:

 

 

Datum:

 

Underskrift:

Helena Ahlgren, sekr

Verksamhetsberättelse för år 2016, Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Under året har det ordnats en hägnträff i Hållnäs i vildsvinshägn under två dagar.

Vi har deltagit vid Tullgarnsmässan och på Ellinge slott i rasmonter båda dagarna.

Under året så har en medlem varit på avelskonferens.

I SSDV har vi haft en representant på årsmötet samt en ordinarie styrelseplats.

Det har hållits 6 stycken ordinarie möten inget AU.

Vi har arbetat med att färdigställa RAS (Rasspecifik Avels strategi).

Styrelsen har under året bestått av:

Pia Martikainen

Bo Olsson

Maj-Gun Berndtsson

Helena Ahlgren

Jan Wallin

Cissi Holmgren

Justeras

Datum ………………………………….

…………………………………………………….. ………………………………………………..

Håkan Berglind

 

 

 

……………………………………………………..………………………………………………

Pia Martikainen, Ordf

 

Helena Ahlgren, sekr

Verksamhetsplan 2017 för Svenska Griffon Fauve de Bretagne

Klubben

Ordna en eller flera hägnträffar under året.

Delta i jaktmässor för att informera om rasen.

Verka för att få hundar till start på drevprov för vildsvin.

Justeras

Datum ………………………………….

…………………………………………………….. ………………………………………………..

Anita Berglind

Håkan Berglind

 

 

 

 

……………………………………………………….………………………………………………..

Pia Martikainen, ordf Helena Ahlgren, sekr

 

 

 

 

Budgetförslag för Griffon Fauve klubben för 2017

Intäkter

Medlemsavgifter 40 8000:-

Valpar 15 1500:-

Klistermärke 10 500:-

Summa: 10.000:-

Utgifter

Bankkonto 750:-

SSDV 2400:-

Hemsida 400:-

Hyra av stolar bord vid mässor 2 st 1500:-

Förtäring vid föreningsaktiviterer 500:-

Porto 100:-

Uppmuntra medlemmar att starta/testa hundar i hägn/viltspår mm för 22 ekipage à 200:- 4400:-

Summa: 10.000:-

Bo Olsson ,Kassören

Valberedningens förslag 2017

Ordförande 1 år omval Pia Martikainen

Ord. Ledamot 1 år kvar Jan Wallin

Ord. Ledamot 2 år nyval Pernilla Olsson

Ord.Ledamot 1 år kvar Bo Olsson

Suppleant 1 år kvar Cissi Holmgren

Suppleant

2 år nyval Lars Liss-Daniels

Revisorer 1 år kvar Håkan Berglind

Revisorer 2 år nyval Lars Ahlgren

Revisorsupplenat

1 år kvar Anita Berglind

Valberedning 1år nyval /sk Håkan Berglind

Valberedning 1 år kvar Håkan Berglind

Valberedning 2 år nyval Robert Lundborg

Valberedningen har bestått av ;

Magdalena Lindberg sk

Håkan Berglind

 

webb@griffonfauve.se

 

Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben